Aktualności

Opodatkowanie e-commerce na nowych zasadach

Last update on 11 grudnia 2017.

W zeszłym tygodniu na forum unijnym przyjęto nowe regulacje w zakresie pakietu VAT dotyczące handlu elektronicznego. Zgodnie z założeniami podatek VAT będzie płacony w państwie członkowskim konsumenta końcowego. Nowy system (OSS) obejmie wszystkie wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i każde świadczenie usług na rzecz unijnej osoby fizycznej. System będzie podobny do obowiązującego już VAT – MOSS. Wprowadzenie punktów ...

Czytaj dalej

Elementy wyodrębnienia funkcjonalnego i finansowego ZCP

Last update on 4 grudnia 2017.

Brak przeniesienia pracowników oraz brak odrębnego bilansu nie mogą być samoistnymi przesłankami warunkującymi nieistnienie wyodrębnienia funkcjonalnego i finansowego ZCP. Tak orzekł NSA w wyroku z dnia 23 listopada 2017 r. (sygn. akt I FSK 327/16) w sprawie prawidłowości uznania zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o ...

Czytaj dalej

Polskie sądy wcielają w życie wyrok TSUE w sprawie pierwszego zasiedlenia

Last update on 28 listopada 2017.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 23 listopada wyrok (sygn. I FSK 312/16) oparty o stanowisko TSUE w sprawie pierwszego zasiedlenia w VAT (wyrok C-308/16 - Kozuba Premium Selection sp. z o.o.). Jest to prawdopodobnie pierwsze orzeczenie, które odnosi się do ważnego dla polskich podatników stanowiska unijnego sądu.

Wyrok jest o tyle ciekawy, że traktuje ...

Czytaj dalej

Zmiana ustawy wdrożeniowej ułatwi wydatkowanie środków UE

Last update on 22 listopada 2017.

Istotna zmiana, płynąca z nowelizacji ustawy wdrożeniowej, dotyczy wytycznych, do których stosowania beneficjenci Regionalnych Programów Operacyjnych zobowiązali się w zawartych umowach o dofinansowanie. Z dniem 2 grudnia 2017 r. przestają bowiem obowiązywać wytyczne programowe i obowiązywać będą już tylko wytyczne wydawane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (które przed nowelizacją nosiły nazwę wytycznych horyzontalnych ...

Czytaj dalej

Fikcyjny outsourcing pracowników a prawo do odliczania VAT

Last update on 22 listopada 2017.

Schemat zakładał, że dana agencja przejmie pracowników przedsiębiorcy i obowiązek opłacania zaliczek na PIT i składek ZUS od ich wynagrodzenia. Następnie tych samych pracowników wynajmie odpłatnie dotychczasowemu pracodawcy. Na tej podstawie zawierano porozumienie na podstawie art. 23 prim ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz ...

Czytaj dalej

Czy programiści mogą korzystać z podwyższonych kosztów uzystkania przychodów?

Last update on 22 listopada 2017.

Możliwość zastosowania podwyższonych 50% kosztów uzyskania przychodów w przypadku pracowników zatrudnionych jako programiści nie budziła do tej pory większych wątpliwości u organów podatkowych (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT). Spełnienie kilku warunków umożliwiało stosowanie rocznych kosztów podatkowych na poziomie ok. 42.000 PLN, czyli 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału ...

Czytaj dalej

Definicja pierwszego zasiedlenia - przełomowy wyrok TSUE mający wpływ na zwolnienie z VAT sprzedaży budynku

Last update on 20 listopada 2017.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko DIS w Warszawie uznał polskie przepisy ustawy o VAT dotyczące definicji pierwszego zasiedlenia uzależniające jej spełnienie od oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności opodatkowanej za niezgodne z Dyrektywą VAT.

W stanie ...

Czytaj dalej

Słodki dylemat – Wyrok TSUE w sprawie obniżonej stawki VAT na ciastka oraz wyroby ciastkarskie

Last update on 10 listopada 2017.

W dniu dzisiejszym, TSUE wydał wyrok w sprawie C-499/16 (AZ przeciwko Ministrowi Finansów) w przedmiocie różnicowania stawek VAT na wyroby ciastkarskie i ciastka świeże, w zależności od daty ich minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Według TSUE, aby móc rozstrzygnąć tę kwestię powinno być zbadane, czy przepisy krajowe naruszają w tym zakresie zasadę ...

Czytaj dalej

Kolejna Informacja Szefa KAS

Last update on 30 października 2017.

KAS opublikowało kolejne ostrzeżenie

Tym razem odniesiono się do tematu prowadzenia działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej. Szef KAS zwrócił uwagę i poddał analizie następujący schemat:

  1. osoba fizyczna - polski rezydent (np. prowadząca działalność w zakresie świadczenia usług niematerialnych) przystępuje, jako wspólnik ponoszący ograniczoną odpowiedzialność, do spółki nieposiadającej osobowości prawnej (spółka osobowa) mającej siedzibę za granicą ...

Czytaj dalej

Prawo do odliczenia VAT nie może być ograniczone formalnym wymogiem rejestracji kontrahenta jako czynnego podatnika VAT

Last update on 25 października 2017.

W dniu 19 października 2017 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-101/16 Paper Consult, w którym uznał za niezgodne z prawem unijnym rumuńskie przepisy, odmawiające podatnikowi prawa do odliczenia VAT z powodu tego, że wystawca faktury został wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT.

Zdaniem TSUE, zasada neutralności podatkowej w zakresie VAT wymaga, aby odliczenie ...

Czytaj dalej