Aktualności

Klauzula rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika już w Ordynacji podatkowej

Last update on 9 czerwca 2016.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca art. 2a, wyrażający zasadę rozstrzygania wszelkich niedających się rozstrzygnąć wątpliwości na korzyść podatnika (zasada in dubio pro tributario).

Omawiana nowelizacja budziła dotychczas wiele wątpliwości dotyczących zakresu oraz sposobu jej ...

Czytaj dalej

Ograniczenia w stosowaniu zwolnień z podatku u źródła od dywidend i innych zysków z tytułu udziału w osobach prawnych

Last update on 9 czerwca 2016.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, mocą której do ustawy o CIT został dodany art. 22 c, zawierający klauzulę mającą na celu zapobieganie nadużyciom mającym miejsce ...

Czytaj dalej

Zaproszenie - aktualne ryzyka podatkowe, zagadnienia i wyzwania, jakie czekają na podatników w 2016 r.

Last update on 9 czerwca 2016.

British Polish chamber of commerce Accreo

                                            Wtorek 19 stycznia,

                                              godz: 9:30-12:30

                             BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

Brytyjsko - Polska Izba Handlowa oraz firma doradcza Accreo zapraszają na szkolenie, które ma zapoznać uczestników z głównymi obszarami ryzyk podatkowych, które dotyczyć mogą  działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce. W szczególności prelegenci skupią się na zagadnieniach aktualnych w 2016 r. i wyzwaniach, jakie ...

Czytaj dalej

Dotacje nie tylko na innowacje

Last update on 9 czerwca 2016.

W najbliższym czasie przedsiębiorcy będą mogli ponownie składać wnioski o dofinansowanie inwestycji badawczo-rozwojowych między innymi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój tj.:

  1. W ramach konkursu dla projektów typu Centra Badawczo-Rozwojowe (1 marca – 29 kwietnia 2016 r.) zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i z sektora MŚP, mogą dofinansować utworzenie lub rozbudowę centrum B+R, w którym będą opracowywać ...

Czytaj dalej

Rusza konkurs na prace badawczo – rozwojowe dla przemysłu chemicznego

Last update on 9 czerwca 2016.

18 grudnia br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs INNOCHEM w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, dedykowanego do branży chemicznej. W ramach konkursu możliwe będzie dofinansowanie projektów wpisujących się w poniższe obszary tematyczne:

  • Pozyskiwanie surowca (pozyskiwanie surowca i uzdatnianie alternatywnych surowców),
  • Wytwarzanie produktów podstawowych (np. rafinacja ropy ...

Czytaj dalej

Dotacje na B+R w Nowym Roku!

Last update on 9 czerwca 2016.

Już na początku 2016 roku startują konkursy, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się
o środki na sfinansowanie prac badawczo – rozwojowych oraz zakup wyposażenia laboratoryjnego.

Pierwszy, styczniowy nabór wniosków na prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej tzw. „Demonstrator” (Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B ...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność członków zarządu w zakresie cen transferowych

Last update on 9 czerwca 2016.

Na bazie obowiązujących dotychczas przepisów możliwe jest wskazanie w obszarze cen transferowych ryzyka związanego z odpowiedzialnością za składanie oświadczeń, deklaracji i informacji, których konsekwencją jest zmniejszenie podatku.

Przykładem może być zastosowanie regulacji Kodeksu karnego skarbowego , których treść sankcjonuje działania polegające na nieujawnianiu organom podatkowym właściwych informacji, a także podawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy. Może mieć ...

Czytaj dalej

Odliczenie VAT z pre-współczynnikiem od 1 stycznia 2016 r.

Last update on 9 czerwca 2016.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług  zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (podlegających i niepodlegających VAT) mają na celu przede wszystkim pełniejsze dostosowanie przepisów o podatku od towarów usług do prawa unijnego oraz konkluzji ...

Czytaj dalej

Wyższy podatek od odszkodowań i odpraw dla menedżerów spółek Skarbu Państwa

Last update on 9 czerwca 2016.

29 listopada 2015 r. prezydent RP podpisał ustawę z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1992) wprowadzającą 70 % stawkę podatku od odszkodowań i odpraw wypłacanych na rzecz menedżerów i członków zarządu. Ustawa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Zakres ustawy obejmuje ...

Czytaj dalej

Ceny transferowe oraz mała klauzula przeciwko uchylaniu się od opodatkowania

Last update on 9 czerwca 2016.

Dnia 27 października 2015 r. Prezydent RP podpisał nowelizację przepisów ustawy o PIT oraz CIT. Zgodnie z jej uzasadnieniem, wprowadzane zmiany mają na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego i ograniczenie nadużywania przepisów przez podatników.

Wśród nowych regulacji znajdują się przepisy nowelizujące obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Szczegóły dotyczące zmian w zakresie cen ...

Czytaj dalej