Aktualności

Zmiany w obszarze cen transferowych autorstwa Prawa i Sprawiedliwości

Last update on 9 czerwca 2016.

W uzasadnieniu do omawianego projektu jego autorzy wskazali na konieczność podwyższenia relatywnie niskich wpływów z CIT oraz ograniczenia wykorzystywania przepisów o cenach transferowych do unikania lub obniżania opodatkowania. Odwołano się również do raportu Najwyższej Izby Kontroli1 , w którym NIK krytycznie odniósł się do skuteczności działań Ministerstwa Finansów i administracji podatkowej w zakresie cen transferowych ...

Czytaj dalej

Stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce kontrahenta zagranicznego

Last update on 9 czerwca 2016.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem naszych ekspertów Magdaleny Jaworskiej oraz Katarzyny Klimczyk pt. „Stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce kontrahenta zagranicznego – wpływ na rozliczenia VAT”.

Artykuł został zamieszczony na stronie Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC) pod adresami http://bpcc.org.pl/pl/publikacje/stale-miejsce-prowadzenia-dzialalnosci-w-polsce-kontrahenta-zagranicznego-wplyw-na-rozliczenia-vat oraz http://bpcc.org.pl/en/publications/fixed-establishment-in-poland-and-its-influence-on-vat-settlements

Wybrane zagadnienia opodatkowania działalności e-commerce unijnego przedsiębiorcy

Last update on 9 czerwca 2016.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem naszego eksperta Karola Brzozowskiego pt. „Wybrane zagadnienia opodatkowania działalności e-commerce unijnego przedsiębiorcy”.

Artykuł został zamieszczony na stronie Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC) pod adresami http://bpcc.org.pl/pl/publikacje/wybrane-zagadnienia-opodatkowania-dzialalnosci-e-commerce-unijnego-przedsiebiorcy oraz http://bpcc.org.pl/en/publications/selected-issues-concerning-the-taxation-of-e-commerce-activities-conducted-by-eu-entrepreneurs

Nowe zasady wyboru dostawców dla Beneficjentów środków unijnych w ramach perspektywy 2014-2020

Last update on 9 czerwca 2016.

W związku z przyjętymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), na podmiotach korzystających z środków publicznych spoczywa obowiązek stosowania zasady konkurencyjności.

Zgodnie z tą zasadą Beneficjenci zobowiązani są do publikacji zapytań ofertowych na specjalnie przeznaczonym do tego portalu tj ...

Czytaj dalej

Nie zdążyłeś złożyć wniosku o dofinansowanie i chcesz prowadzić działalność badawczo - rozwojową? skorzystaj z ulgi B+R w podatku dochodowym!

Last update on 9 czerwca 2016.

W projekcie do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, która wprowadza nową ulgę, wskazano że celem nowelizacji jest wsparcie innowacyjności gospodarki zarówno od strony sektora nauki, jak i przedsiębiorstw.

Pozytywnym aspektem wprowadzonej ulgi jest fakt, że można ją zastosować bez względu na poziom innowacyjności czy rezultat podjętych prac badawczo – rozwojowych. Wysokość ...

Czytaj dalej

Ceny transferowe jako priorytet Ministerstwa Finansów w 2016 r.

Last update on 9 czerwca 2016.

Ministerstwo Finansów i organy skarbowe kontynuują walkę z przerzucaniem dochodu pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach odbiegających od rynkowych.

Już w opublikowanym w październiku 2015 r. Krajowym Planie Działań Administracji Podatkowej na 2016 r. wskazano, iż transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi będą jednym z głównych obszarów kontroli polskich podatników. W Planie przedstawiono rodzaje transakcji i zdarzeń ...

Czytaj dalej

Klauzula rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika już w Ordynacji podatkowej

Last update on 9 czerwca 2016.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca art. 2a, wyrażający zasadę rozstrzygania wszelkich niedających się rozstrzygnąć wątpliwości na korzyść podatnika (zasada in dubio pro tributario).

Omawiana nowelizacja budziła dotychczas wiele wątpliwości dotyczących zakresu oraz sposobu jej ...

Czytaj dalej

Ograniczenia w stosowaniu zwolnień z podatku u źródła od dywidend i innych zysków z tytułu udziału w osobach prawnych

Last update on 9 czerwca 2016.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, mocą której do ustawy o CIT został dodany art. 22 c, zawierający klauzulę mającą na celu zapobieganie nadużyciom mającym miejsce ...

Czytaj dalej

Zaproszenie - aktualne ryzyka podatkowe, zagadnienia i wyzwania, jakie czekają na podatników w 2016 r.

Last update on 9 czerwca 2016.

British Polish chamber of commerce Accreo

                                            Wtorek 19 stycznia,

                                              godz: 9:30-12:30

                             BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

Brytyjsko - Polska Izba Handlowa oraz firma doradcza Accreo zapraszają na szkolenie, które ma zapoznać uczestników z głównymi obszarami ryzyk podatkowych, które dotyczyć mogą  działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce. W szczególności prelegenci skupią się na zagadnieniach aktualnych w 2016 r. i wyzwaniach, jakie ...

Czytaj dalej

Dotacje nie tylko na innowacje

Last update on 9 czerwca 2016.

W najbliższym czasie przedsiębiorcy będą mogli ponownie składać wnioski o dofinansowanie inwestycji badawczo-rozwojowych między innymi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój tj.:

  1. W ramach konkursu dla projektów typu Centra Badawczo-Rozwojowe (1 marca – 29 kwietnia 2016 r.) zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i z sektora MŚP, mogą dofinansować utworzenie lub rozbudowę centrum B+R, w którym będą opracowywać ...

Czytaj dalej